Learn Cantonese

Clothing 衣著

bathing suit wIng6 yi1
bikini
clothes fUk6 dzon1
belt yiu1 dai2
boots tsœng41
boxers
briefs
button
coat oi6 tou3
dress sam1 kwAn4
gloves sAu2 tou3
hat mou2
high heels gou1 dzan1 hai4
jacket sœng6 yi1
jeans
panties
pants fu3
pantyhose fu3 mAt6
pyjamas söü6 yi1
raincoat 5 yi1
running shoes wAn6 dUng6 hai4
sandals lœng4 hai4
scarf wAi4 gAn1
shirt söt1 sam1
shoes hai4
shorts dün2 fu3
skirt kwAn4
slippers to1 hai4
socks mAt6
sportswear wAn6 dUng6 yi1
stockings si1 mAt6
suit sAi1 dzon1
sweater lAp1 tAu2 tou3 sam1
mou4 sam1
sweatshirt wAn6 dUng6 yi1
T-shirt ti1 söt1
tie len5 tai1
underwear loi6 yi1
uniform dzAi3 fUk6
zipper lai1 lin2

Back to Learn Cantonese

CantoneseClass101.com - Learn Cantonese with Free Podcasts